DEVLETİ ELE GEÇİRMEK ÜZERİNE...

  

DEVlet! Devasa bir güç!...

LEVİATHAN!...  Canavar gibi büyük ve korkutucu bir devlet!...

Sınırları olmayan bir DEVlet!  Kontrolsüz bir güç!...

Büyük bir DEVlet!

ve DEVlet içindeki küçük DEVlet'ler!...

Bir seçilmiş iktidarın DEVlet içindeki bütün o küçük DEVlet'leri ele geçirdiğini bir düşünün!

Yargı, siyasal iktidarın güdümünde!.. Yüksek yargı organı mensuplarının seçiminde/atanmasında arka planda siyasal iktidarın hakim olduğunu bir düşünün!...

Mülkiye... Vali ve kaymakamların atanmasında, görevden alınmasında  yetki siyasal iktidarın elinde!...  Vali ve kaymakam olmak liyakatin değil partizanlığın elinde!... Bir düşünün!...

Maliye... Vergileme gücü gibi fevkalade tahrip edici ve ürkütücü bir güç kimin elinde!.. Siyasal iktidarın!... 

Emniyet... Polis hizmetleri... Kimin elinde! Tamamen siyasal iktidarın elinde!...

İstihbarat... Bir siyasal iktidarın,  polis ve istihbaratı kötü amaçlı olarak kullanabilmesi mümkün müdür?  Pekala mümkündür!...

Askeriyye... Emniyet güçleri dışında silahlı kuvvetlerin de tamamen siyasal iktidarın elinde olduğunu bir düşünün!...

Eğitim kurumları... Üniversiteler... Siyasal iktidarın tıpkı bir vali/ kaymakam ataması gibi tüm üniversitedeki rektörleri atama yetkisini elinde bulundurduğunu düşünün!...

Medya...  Bir ülkede faaliyet gösteren yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamının siyasal iktidarın güdümünde ve kontroünde olduğunu düşünün!...  Siyasal iktidarın bir taraftan resmi televizyon kanallları aracılığıyla diğer taraftan güdümündeki özel televizyon kanalları ile vatandaşlara yalan, yanlış, taraflı bilgi sunduğunu bir düşünün!...

Dini kurumlar... Bir siyasal iktidarın oy devşirmek amacıyla dini eğitim kurumları kurduğunu ve bunun uzun dönemde ne derece tahripkar sonuçlar doğuracağını bir düşünün!...

Sivil toplum... Siyasal iktidarın kendi iktidarının devamına hizmet eden bazı sivil toplum örgütlerine hazineden para yardımı yaptığını düşünün!... Devletin sivil toplum örgütleri arasında ayrımcılık yaparak  iktidarı öven ve iktidar adına çalışan sivil toplum kuruluşlarına doğrudan ve/veya dolaylı para transfleri yaptığını bir düşünün!

İşte tüm bu uygulamaların adı şudur:

DEVLETİ ELE GEÇİRMEK...

CAPTURING...

***

Hakimi ve savcıyı ata,  terfi ettir, başka bir göreve naklet ya da sürgün et!...

Vali ve kaymakamları bir karar ile anında ata, istediğin zaman merkeze çek!...

Asker ve polis!... Kontrolsüz bir biçimde siyasal iktidarın emrinde!...

Rektörleri ata!...

***

Olmaz!...

Böyle bir Devlet olmaz!...

Devlet eğer DEV'let olmuşsa orada korku vardır, baskı vardır, haksızlık vardır, adaletsizlik vardır, zulüm vardır!...

Devlet eğer DEV'let olmuşsa bunun adı otoriterizmdir...

Devlet eğer DEV'let olmuşsa bunun adı totaliterizmdir...

Devlet eğer DEV'let olmuşsa bunun adı tiranlıktır...

Devlet eğer DEV'let olmuşsa bunun adı despotizmdir...

 

ÇÖZÜM: DEVLETE GEM VURMAK!...

 

"Bridling the passions of the sovereign."